Cap.7 – Els artesans del Forn del Vidre

Molts vidriers bufadors, en algun moment de descans o en dies de festa, practicaven el treball del vidre artesà, merdejar, fent peces domèstiques, com ara porrons, biberons, gots o figuretes.

Només alguns vidriers eren veritables artistes i feien peces dignes de la llarga tradició vidriera de Mataró (peixos, gerres, cistelles, petjapapers, càntirs…).

Destacaven les peces amb camisa d’òpal i per les varetes de colors, colors singulars que defineixen el vidre artesà de Mataró.

S’organitzaven concursos d’artesania i exposicions de peces fetes per diversos vidriers.

El sistema utilitzat podia ser bufar o bé el treball amb pinces, obtenint peces de vidre compacte, com cavallets, girafes, gossos… Uns dels millors artesans d’aquest treball era Germinal Gómez.

Altres formes de treball artesà a la flama eren les de Ramon Juncosa i el seu deixeble José García, que treballaven el vidre a la flama.

La constant automatització del procés de producció va fer minvar el nombre de vidriers artesans, que a la Cooperativa quasi van arribar a desaparèixer.

En cap moment Cristalleries de Mataró no va comercialitzar les peces que es feien per afició, i que servien com a regals, exposicions, oferiments, premis o per a tómboles benèfiques. Gran part de la població de Mataró coneix aquestes peces i les guarda a casa seva.

Hem de parlar d’una excepció, a les darreries de la Cooperativa, l’any 1994, quan es va intentar vendre artesania a Corea. Es va presentar un catàleg amb peces fetes pels últims vidriers. La venda finalment no es va dur a terme.